Energija sonca / Izgradnja sončne elektrarne

Kot za vsak energetski objekt veljajo tudi za izgradnjo sončne elektrarne določena pravila, ki usmerjajo načrtovanje in umeščanje v prostor ter vodijo vse do izgradnje in priklopa na elektroenergetsko omrežje.

Po slovenski zakonodaji je za večje sončne elektrarne, elektrarne moči nad 1 MW, potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. V postopku pridobivanja vam mora soglasje dati:

  • lokalna skupnost, ki skozi prostorske načrte določa možnost uporabe zemljišč za namestitev naprav za proizvodnje električne energije,
  • Ministrstvo za infrastrukturo, ki izda energetsko dovoljenje,
  • Agencija republike Slovenije za okolje, ki opravi pregled in da soglasje k skladnosti projekta z okoljevarstveno zakonodajo,
  • lokalni upravljalec distribucijskega omrežja, ki preuči projekt in poda soglasje za priklop na distribucijsko omrežje, na katero se prenaša proizvedena električna energija,
  • pristojna upravna enota, ki na koncu izda gradbeno dovoljenje.

Gradbenemu dovoljenju sledi izdelava projektne dokumentacije. Z njo se določijo vse tehnične lastnosti in zasnova takšnega projekta. Projektna dokumentacija je tudi sestavni del vseh vlog, ki jih je potrebno priložiti v procesu pridobivanj soglasij in dovoljenj.

Najpomembnejši del pa je izbira kakovostnega izvajalca, ki ima vse resurse in tehnična znanja za izvedbo tako kompleksnega projekta. Običajno se izvajalci izbirajo preko postopka javnih naročil.

Gradnja večje sončne elektrarne nad 1 MW moči se zaključi s tehničnim pregledom, kjer se ugotavlja ali je bil objekt zgrajen skladno s predpisi in načrti. Ob uspešnem tehničnem pregledu se izda uporabno dovoljenje.