Energija sonca

Električna energija, ki jo pridobivamo iz sonca, poleg vode in vetra sodi v nabor tako imenovanih obnovljivih virov energije. Na tem področju smo, skladno z zavezami Evropske unije, ki stremijo k razogljičenju družbe, v zadnjih dveh desetletjih naredili velik preskok. Zaradi naraščajočega zavedanja, da tradicionalni načini pridobivanja energije, ki temeljijo na premogu, niso trajnostni, vedno več truda, znanja in časa namenjamo učinkovitejšemu in okolju prijaznejšemu načinu pridobivanja tako imenovane »zelene« elektrike.

Slovenija ima zaradi ugodne geografske lege veliko potenciala za dvig deleža sončne energije. V letu 2020 je bilo inštaliranih skupaj 11.990 sončnih elektrarn skupne električne moči 371,6MW. Njihova proizvodnja je istega leta znašala 289,5 GWh ali približno dva odstotka deleža v celotni proizvodnji električne energije v Sloveniji. Ta energija zadošča za pokrivanje slabih devetih odstotkov potreb slovenskih gospodinjstev po električni energiji.

Energija sonca kot »gorivo« za proizvodnjo električne energije je trajen, brezplačen vir z nizkimi stroški vzdrževanja.